Scheveningen VierKwart - Programma


3. Programma

Het Netwerk Scheveningen VierKwart heeft voor 2015 drie focuspunten.

1. Duurzame samenwerking in Scheveningen.

De afgelopen jaren is met inspanning van velen een basis gelegd voor integrale aanpak voor kwetsbare ouderen en volwassenen in Scheveningen. De partners in VierKwart willen die basis voortzetten, zodat de ontstane samenwerking, o.a. t.a.v. de GPO’s, het Geriatrisch Netwerk Scheveningen, SENOS en Scheveningen VierKwart kan worden vastgehouden en verder kan ontwikkelen. Vanuit VierKwart wordt meegedacht over nieuwe ontwikkelingen en kansen vanuit de transities in zorg en welzijn.

2. Wonen in relatie tot zorg en begeleiding.

De afgelopen jaren is door VierKwart een monitor bijgehouden van woningen en voorzieningen, onder andere via de uitvoering van de WoonZorgWelzijnVerkenner. In de komende jaren blijven veel meer ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening zelfstandig in de wijk wonen. VierKwart wil kennis delen m.b.t. beschikbaarheid van geschikte en toegankelijke woningen in Scheveningen en naar manieren om de participatie en zelfredzaamheid te ondersteunen. Hierbij wordt gekeken naar de vraagontwikkeling voor groepswonen, beschut wonen, geclusterd wonen en de aanwezigheid van onderlinge zorg en waar nodig een professioneel vangnet van welzijn en zorg.

3. Zorg en welzijn voor kwetsbare bewoners.

De zorg en het welzijn voor kwetsbare bewoners is een kerntaak van de participerende organisaties in VierKwart. Deze zorg wordt nog vaak versnipperd geboden en moet door ontwikkelen naar ondersteuning van empowerment, versterking zelfredzaamheid en voorkomen van functieverlies en achteruitgang. Op gebied van preventie en een sluitende aanpak voor kwetsbare bewoners zijn in de afgelopen periode al goede ervaringen opgedaan, o.a. met de GPO’s in de wijken en het Geriatrisch Netwerk Scheveningen. Dit kan verder worden uitgewerkt voor alle kwetsbare bewoners, o.a. in samenhang met de gemeentelijke sociale wijkzorgteams. 

Lees verder: